Algemene Voorwaarden Watiserwel.nl

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst aangepast op 9 september 2021

Watiserwel.nl is een jonge frisse onderneming. Wij zijn er voor alle hulpverleners die positief en oplossingsgericht willen (leren) nadenken over zichzelf en hun werk én dit willen omzetten naar handelen. Wij bieden hiervoor verschillende soorten opleiding voor professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugdzorg, het onderwijs en de gehandicaptenzorg.

Definities

  • Watiserwel.nl: deze onderwijsinstelling is onderdeel van Elske supervisie, en dusdanig geregistreerd bij Kvk onder nummer 74488368, hierna te noemen Watiserwel.nl
  • Afnemer: particulieren en organisaties die onderwijs inkopen.
  • Onderwijs: opleiding, workshop, cursus, training, congres, symposium, referaat, supervisie, begeleide intervisie, coaching.
  • Overeenkomst of inschrijving: een overeenkomst of inschrijving van een
    deelnemer voor onderwijs.

Toepasselijkheid

Door het inschrijven of deelnemen aan een opleiding van Watiserwel.nl aanvaardt de afnemer de algemene voorwaarden van Watiserwel.nl. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als er een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst is tussen de afnemer en Watiserwel.nl.

Inschrijving

Na inschrijving van een cursus via de website, ontvangt de afnemer een schriftelijke bevestiging via de mail. Uw aanmelding is daarmee definitief, en de overeenkomst tot deelname is tot stand gekomen. Bij supervisie beslist u na een vrijblijvende kennismaking of u verder wilt gaan met de supervisie. Indien dit het geval is dan worden de afspraken vastgelegd in een supervisie-overeenkomst alvorens de supervisie start. Aan sommige cursussen van Watiserwel.nl, zijn toelatingseisen verbonden. Deze toelatingseisen staan bij aanmelding vermeld. Door in te schrijven geeft u aan dat u aan deze toelatingseisen voldoet. Op verzoek van Watiserwel.nl kunt u aantonen aan deze toelatingseisen te voldoen.

Betaling

Watiserwel.nl stuurt 8 weken voor de start van de cursus de factuur naar de afnemer.

Watiserwel.nl hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien er niet betaald is, heeft de afnemer geen toegang tot de cursus. Mocht de afnemer de cursus onverhoopt vroegtijdig verlaten, volgt er geen restitutie van het lesgeld. Als de betaling niet is voldaan en de afnemer niet schriftelijk heeft geannuleerd (zie annuleringsregeling), blijft de betalingsverplichting bestaan.

Uitstel of afstel onderwijs

Mocht een cursus geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld, dan wordt u daarover in principe drie weken voor de startdatum geïnformeerd. Mocht een cursusbijeenkomst/ supervisie-bijeenkomst onverhoopt uitvallen, bij voorbeeld door ziekte van de docent, dan kan Watiserwel.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook. Wel zal Watiserwel.nl zo spoedig mogelijk naar een passende oplossing op zoek gaan door bijvoorbeeld met een alternatieve lesdatum te komen.

Afwezigheid door ziekte

Bij verzuim van maximaal 10% van de contacttijd moet de cursist contact opnemen met docent voor vervangende opdracht. Bij verzuim tot 20% van de contacturen geldt hetzelfde als bij 10% en moeten extra opdrachten worden gedaan ter compensatie van de gemiste contacturen om aan de aanwezigheidsplicht te voldoen.

Bij verzuim van 20% of meer moeten de gemiste contacturen binnen een jaar na het einde van de cursus worden ingehaald in een andere cursus. Pas nadat de uren zijn ingehaald, wordt voldaan aan de aanwezigheidsplicht. Mocht de afnemer een cursusdag niet kunnen bijwonen wegens ziekte, dan kan hij/zij dit tot 48 uur vóór aanvang aan Watiserwel.nl melden. De afnemer kan dan de
cursus inhalen mits er nog plaatsen beschikbaar zijn. Een ziekmelding binnen 48 uur vóór aanvang betekent extra kosten van €50,- als de afnemer de cursus wil inhalen.

Voor supervisie gelden afzonderlijke richtlijnen over afwezigheid & annulering, deze worden vastgelegd in de supervisie-overeenkomst.

Annuleringsregeling

De afnemer heeft het recht de overeenkomst te annuleren per aangetekend schrijven of email (elske@watiserwel.nl). Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.

Wettelijke bedenktermijn: na het tot stand komen van overeenkomst (inschrijving) heeft de afnemer gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij het onderwijs voor de afloop van de termijn reeds is begonnen of aanvangt.

Bij annulering tot een maand vóór aanvang van de cursus, wordt €50,-
annuleringskosten in rekening gebracht. Bij nog latere annulering bent u de volledige prijs verschuldigd. Na overleg met Watiserwel.nl is het mogelijk om zich door een collega te laten vervangen (mits deze aan de toelatingseisen voldoet). In het geval van vervanging door een collega wordt enkel €50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, of sprake is van overmacht, kan het
voorkomen dat de cursus niet door kan gaan. In zo’n geval zal Watiserwel.nl aan iedereen die zich had ingeschreven de reeds betaalde kosten terugstorten.
Voor supervisie gelden afzonderlijke richtlijnen over annulering, deze worden
vastgelegd in de supervisie-overeenkomst.

Aansprakelijkheid

Watiserwel.nl is niet aansprakelijk voor (letsel) schade, vermissing of diefstal tijdens de cursussen. Schade aan derden, door de afnemer toegebracht, is voor rekening van de betreffende afnemer. Watiserwel.nl zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, als gevolg van:

  • enige tekortkoming van de afnemer bij de naleving van zijn verplichtingen/uitvoering van de overeenkomst.
  • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de afnemer. De afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor uitvoering van de overeenkomst essentiële informatie.

Klachten

Klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de afnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De afnemer wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.

Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de afnemer zich wenden tot dhr. C.H.J. van der Scheer. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager verzoeken om onafhankelijke derde in te schakelen. Watiserwel.nl zal het oordeel van deze onafhankelijke derde als bindend beschouwen; eventuele consequenties voor Watiserwel.nl zullen snel worden afgehandeld.

De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

Privacy en vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Watiserwel.nl conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Eigendomsrecht en copyright

Het eigendomsrecht van eigen ingebrachte materialen van de docent (zoals het draaiboek en hand-outs) ligt bij de desbetreffende docent. Copyright van de artikelen ligt bij de uitgeverij en/of de auteur.

Certificaat/Accreditatie/ Supervisieverklaring

Tijdens onderwijs wordt uw aanwezigheid op een presentielijst bijgehouden. U ontvangt een certificaat met eventuele accreditatie punten wanneer u minimaal 90% aanwezig bent geweest & een voldoende beoordeling heeft behaald bij de toetsing.

Na een supervisie-traject krijgt u een supervisie-verklaring waarin het aantal uren supervisie vermeld wordt die u heeft genoten. Indien er in supervisie overeenkomst is opgenomen dat er ook casuïstiek wordt beoordeeld dan ontvangt een supervisant hiervoor een supervisie verklaring indien deze casuïstiek ingeleverd is binnen afgesproken termijn en als voldoende is beoordeeld door de supervisor op basis van de geldende richtlijnen.

Toelating

Watiserwel.nl behoudt zich het recht om een persoon voor een opleiding te weigeren. Daarnaast heeft Watiserwel.nl het recht deelname van een afnemer, te weigeren dan wel op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Watiserwel.nl is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade als gevolg van weigering, opschorting of ontbinding, terwijl de weigering, opschorting of ontbinding de opdrachtgever niet ontslaat van zijn betalingsverplichtingen.

Wijziging algemene leveringsvoorwaarden

Watiserwel.nl heeft het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking binnen dertig dagen na de dag waarop de gewijzigde versie van de algemene leveringsvoorwaarden op de website zijn gepubliceerd.